Προστασία προσωπικών δεδομένων:

Μέσω της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σας δίνεται η δυνατότητα να γνωρίζετε το σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το είδος των αποδεκτών, καθώς και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του ελληνικού δικαίου και της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι

ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
L. Σοφού 13,
2310539328
Τ.Θ: 54625
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ορισμός των προσωπικών δεδομένων

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, δηλαδή κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοιες πληροφορίες περιλαμβάνουν για παράδειγμα το όνομα, τη διεύθυνση, την ημερομηνία γέννησης και το φύλο του μέλους, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα το όνομα μέλους, ο κωδικός πρόσβασης και η διεύθυνση IP. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε νόμιμη και δίκαιη επεξεργασία κατά τρόπο διαφανή σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων (“νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια”), συλλέγονται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υπόκεινται σε κανενός είδους επεξεργασία και δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρέμβαση κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς αυτούς.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Η επιχείρησή μας δεν συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν τα έχετε παράσχει ρητά, οικειοθελώς και για συγκεκριμένο σκοπό και έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους. Ειδικότερα, γνωστοποιείτε οικειοθελώς τα προσωπικά σας δεδομένα όταν δημιουργείτε λογαριασμό στον ιστότοπό μας, όταν πραγματοποιείτε μια εξ αποστάσεως αγορά μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή χρησιμοποιώντας το τηλεφωνικό μας κέντρο, όταν εγγράφεστε για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και όταν συμμετέχετε σε έρευνες, διαγωνισμούς ή ζητάτε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας ή την πορεία της αγοράς σας ή τέλος όταν ασκείτε τα δικαιώματά σας ως καταναλωτής.

Αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε ή διαβιβάζουμε/επικοινωνούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας γι’ αυτό και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας και στο πλαίσιο της επικοινωνίας και των συναλλαγών σας μαζί μας, καθώς και για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για να εγγραφείτε ως μέλος και να δημιουργήσετε λογαριασμό θα πρέπει να μας υποβάλλετε οικειοθελώς:
όνομα, επώνυμο, πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης.

Για να ολοκληρώσετε μια αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα πρέπει επίσης να μας υποβάλετε οικειοθελώς:
Τη διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας και τον τύπο του εγγράφου (απόδειξη, τιμολόγιο) και, κατά περίπτωση, τις φορολογικές σας πληροφορίες.

Επίσης, οι χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, με την εγγραφή τους στην αντίστοιχη εφαρμογή, να λαμβάνουν πληροφορίες για νέα προϊόντα καθώς και για υφιστάμενες προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με την επιλογή αυτής της παραγγελίας, ο επισκέπτης/χρήστης πιστοποιεί την πληρότητα, την ορθότητα και την ειλικρίνεια των απαραίτητων στοιχείων επικοινωνίας και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα επικαιροποιεί σε περίπτωση αλλαγής, ώστε να παραμένουν πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να αποσυρθεί από την παρούσα εφαρμογή, ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία και να δηλώσει εγγράφως τη βούλησή του.

Ο κωδικός πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικά ο λογαριασμός του μέλους είναι προσωπικός και μοναδικός για κάθε μέλος, το οποίο είναι πλήρως υπεύθυνο για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται από το λογαριασμό του. Τα μέλη οφείλουν να κάνουν προσεκτική και συνετή χρήση του λογαριασμού τους και να αποχωρούν από αυτόν επίσημα. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράλειψη των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.